Algemene Voorwaarden

Heb je vragen over deze voorwaarden, neem dan contact op. Ik heb het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.
De versie welke hier zichtbaar is zal ten alle tijden van toepassing zijn op een opdracht. Bij het aangaan van een overeenkomst krijg je deze toegestuurd.

 

 1. Dienstverlening
  Mijn dienstverlening bestaat uit fotografie, videografie en het leveren van diverse producten (prints, kaarten, kalenders etc.).

 2. Toepassing Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Speksnijder Photography en de Opdrachtgever.

 3. Totstandkoming opdracht
  De opdracht komt tot stand wanneer de Opdrachtgever akkoord geeft op een offerte of nadrukkelijk laat blijken met de opdracht in te stemmen.

 4. Offertes en aanbiedingen
  4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en één week geldig, tenzij anders afgesproken. Het aanbod in een offerte geldt enkel voor de huidige opdracht.
  4.2 Speksnijder Photography heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van akkoord door de opdrachtgever, het aanbod te herroepen.
  4.3 Wanneer de Opdrachtgever gegevens verstrekt, gaat Speksnijder Photography ervan uit dat deze kloppen en zal daarop dan ook de offerte baseren.

 5. Prijs
  5.1 De prijs voor dienstverlening kan tussentijds worden verhoogd als er zich onvoorziene en kosten verhogende omstandigheden voordoen na de totstandkoming van de opdracht.
  5.2 Wanneer Speksnijder Photography genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de hierboven genoemde reden, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Gemaakte kosten of uren zullen dan wel in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op compensatie of schadevergoeding.
  5.3 Het uurtarief, reis- en onkosten vergoeding zijn exclusief BTW. Dit geldt ook voor eventuele pakket prijzen, tenzij anders afgesproken.

 6. Betaling en incassokosten
  6.1 Opdrachtgever dient de factuur te controleren op onjuistheden en waar nodig dit zo snel mogelijk te melden aan Speksnijder Photography.
  6.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op het door Speksnijder Photography genoemde rekeningnummer. Tenzij anders afgesproken.
  6.3 Bij uitblijven van betaling, zal na herinnering, een incasso opdracht volgen. Gemaakte kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 7. Uitvoering opdracht en termijn
  7.1 Speksnijder Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en in de stijl zoals bekend van het portfolio.
  7.2 De Opdrachtgever overlegt met Speksnijder Photography wanneer de opdracht uitgevoerd zal worden.
  7.3 Opdrachtgever zorgt dat tijdig alle informatie of materialen aan Speksnijder Photography worden verstrekt, die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te voeren.
  7.4 Wanneer Opdrachtgever noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, zal Speksnijder Photography de uitvoering van de opdracht opschorten en extra kosten die dit met zich meebrengt factureren. Speksnijder Photography is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Opdrachtgever.
  7.5 In het geval van drone beelden is Speksnijder Photography afhankelijk van het weer. Bij harde wind, regen, sneeuw of hagel kan er niet worden gevlogen. Niet alleen omdat drones hier niet tegen bestand zijn, maar ook vanwege veiligheidsrisico's. Wanneer de opdracht alleen bestaat uit het maken van drone beelden zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt. In het geval van een pakket zullen de kosten voor het gebruik van de drone komen te vervallen.

 8. Overmacht
  8.1 Speksnijder Photography hoeft verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. Bijvoorbeeld vanwege defecte apparatuur of vervoersproblemen.
  8.2 Speksnijder Photography kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt, verplichtingen uit de opdracht opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan één maand, mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder elkaar een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
  8.3 Wanneer Speksnijder Photography verplichtingen deels is nagekomen en wanneer het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, zal deze gefactureerd worden.
  8.4 Drone gebruik zoals omschreven in regel 7.5 valt onder overmacht.

 9. Auteursrecht
  9.1 Alles wat Speksnijder Photography levert, blijft eigendom en mag pas worden gebruikt wanneer de Opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan.
  9.2 Het geleverde werk van Speksnijder Photography mag door de Opdrachtgever online worden gebruikt op social media, website of andere in de opdracht afgesproken doeleinden. Naamsvermelding van Speksnijder Photography is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.
  9.3 In het geval van "gratis" opdrachten, bijvoorbeeld ten behoeve van portfolio opbouw, is naamsvermelding wel verplicht. Mocht de Opdrachtgever zich hier niet aan houden, zullen alsnog kosten in rekening worden gebracht á €800 euro exclusief BTW.
  9.4 Het geleverde werk mag door Opdrachtgever gedeeld worden met derden, mits naamsvermelding van Speksnijder Photography wordt toepast en het geen commercieel belang heeft.
  9.5 De beelden/opnames mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd, waaronder begrepen het bijsnijden van beelden, bewerken van de kleurlaag of vervangen van beelden/opnames en overgangen. Mochten de Opdrachtgever en/of derden zich hier niet aan houden, zullen er kosten in rekening worden gebracht á €2000 euro exclusief BTW. Zie copyright pagina onderaan de website.
  9.6 Speksnijder Photography is gerechtigd de gemaakte beelden/opnames ter promotie van beroepsactiviteiten te gebruiken waaronder, maar niet uitsluitend, gebruik op website of social media tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 10. Licentie bij commercieel gebruik
  10.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd het door Speksnijder Photography geleverde werk commercieel te verspreiden, tenzij dit schriftelijk en middels een licentie is overeengekomen. Mocht de Opdrachtgever zich hier niet aan houden, zullen er kosten in rekening worden gebracht á €2000 euro exclusief BTW.
  10.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden of eigen licentie over te dragen, tenzij dit schriftelijk en middels een licentie is overeengekomen. Derden dienen contact op te nemen met Speksnijder Photography alvorens beelden/opnames te mogen gebruiken. Mochten de Opdrachtgever en derden zich hier niet aan houden, zullen er kosten in rekening worden gebracht á €2000 euro exclusief BTW aan zowel de Opdrachtgever als derden. Het is derden dan ook verplicht te verifiëren door wie de beelden/opnames zijn gemaakt alvorens hier gebruik van te maken.
  10.3 Een licentie zal op voorwaarden van Speksnijder Photography worden opgesteld wanneer er behoefte is aan commerciële verspreiding door de Opdrachtgever. In deze licentie zullen de voorwaarden, kosten, oplage, duur en overige afspraken worden vastgelegd.
  10.4 Bij twijfel heeft Speksnijder Photography ten alle tijden het recht om een licentie bewijs op te vragen bij de betrokken partij.

 11. Levering
  11.1 Van alle gemaakte beelden/opnames wordt door Speksnijder Photography een selectie gemaakt, van waaruit het eindproduct zal ontstaan.
  11.2 Speksnijder Photography biedt geen inzage in "ruwe" bestanden of niet geleverde beelden/opnames.
  11.3 Videografische producten hebben een geschatte levertijd van 4-6 weken. Fotografische producten hebben een geschatte levertijd van 3-4 weken. Wanneer er sprake is van een combinatie van beide, zal er in overleg een leveringstermijn worden afgesproken. In het geval van ziekte, drukte of vakantie kan per mail een langere levertijd worden afgesproken.
  11.4 Indien Speksnijder Photography en de Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Speksnijder Photography het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
  11.5 Previews kunnen waar mogelijk worden gedeeld via een persoonlijke pagina op de website van Speksnijder Photography.
  11.6 Op basis van de previews mogen kleine aanpassingen éénmalig, zonder extra kosten en vóór de eindoplevering per mail worden doorgegeven aan Speksnijder Photography.
  11.7 Digitale producten worden geleverd na het voldoen van betaling. 
  11.8 De beelden/opnames worden naar de Opdrachtgever verstuurd via WeTransfer, een persoonlijke galerij of via een USB-device. Dit zal in overleg gebeuren.
  11.9 Fysieke producten zoals een print of kalender worden geleverd door derden. Hiervoor kan een andere leveringstermijn gelden. Levering van deze producten zal op het door Opdrachtgever bij bestelling opgegeven adres plaatsvinden.
  11.10 Betaling van fysieke producten zal direct bij bestelling via de webshop plaatsvinden.
  11.11 Eventuele klachten/schade door levering van fysieke producten zullen worden afgehandeld door de leverancier. Laat eventuele klachten/schade wel altijd weten aan Speksnijder Photography.

 12. Annulering van de opdracht
  12.1 Een opdracht kan tot 2 weken voor de afgesproken datum, kosteloos worden geannuleerd.
  12.2 Bij annulering van de opdracht tot 1 week voor de afgesproken datum, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
  12.3 Bij annulering van de opdracht tot 3 dagen voor de afgesproken datum, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
  12.4 Enkel in geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen ziekte, overlijden of andere in die categorie vallende reden, waaronder niet begrepen het weer of andere gemaakte afspraken, kan een opdracht tot maximaal 24 uur van tevoren opgeschort worden. Er zal dan, waar mogelijk, een nieuwe datum voor de opdracht gepland worden.

 13. Onderzoek
  13.1 De Opdrachtgever dient het geleverde werk te controleren op het moment dat het ter preview (11.5 en 11.6) beschikbaar wordt gesteld. De Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde werk overeenkomt met wat is afgesproken.
  13.2 De Opdrachtgever moet eventuele gebreken of gewenste kleine aanpassingen zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 2 weken en vóór de eindoplevering per mail kenbaar maken.
  13.3 Speksnijder Photography heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

 14. Aansprakelijkheid
  14.1 Speksnijder Photography is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Speksnijder Photography.
  14.2 Speksnijder Photography is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Opdrachtgever.
  14.3 De aansprakelijkheid van Speksnijder Photography is beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2500,00.
  14.4 De aansprakelijkheid van Speksnijder Photography is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
  14.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Speksnijder Photography.

 15. Verjaringstermijn
  De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Speksnijder Photography is één jaar.

 16. Geheimhouding
  16.1 Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Speksnijder Photography alle informatie van Opdrachtgever geheim houden tegenover derden.
  16.2 Speksnijder Photography zal de informatie welke door de Opdrachtgever is verstrekt niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor dit bedoeld is, behalve als daar juridische noodzaak toe is.
  16.3 Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, adviezen of andere al dan niet schriftelijke communicatie van Speksnijder Photography niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
  16.4 Als aanvulling op de geheimhouding is onderaan de website ook een privacyverklaring beschikbaar.

 17. Faillissement/surséance
  Zowel Speksnijder Photography als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst per direct te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Speksnijder Photography het recht de eventueel verstrekte licentie te beëindigen.

 18. Reis en verblijf
  Alle reiskosten en eventuele verblijfs- of onkosten zijn additioneel en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart getoond op de factuur. Er wordt een vergoeding van €0,40 (excl. BTW) per gereden km gehanteerd, reistijd is hierbij inbegrepen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 19. Strijdige clausule
  In het geval dat deze algemene voorwaarden en de opdracht overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdracht overeenkomst genoemde voorwaarden.